Ciszere AB tar besökarnas integritet på denna webbplats på allvar.

Ciszere AB (publ) och dess koncernföretag, som vi på denna sida kommer att ringa ciszere eller vi, tar den personliga integriteten för besökarna på våra webbplatser och användarna av de tjänster som erbjuds av ciszere på dessa webbplatser, våra appar, våra plattformar i sociala medier och vår kundtjänst, som vi på denna sida kommer att kalla digitala kanaler på allvar.

Vårt mål är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi ser till att personuppgifter som behandlas av ciszere behandlas enbart för dess fördefinierade syften och är skyddade mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom ciszere utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd. Inom EU / EES kommer den allmänna dataskyddsförordningen att gälla per maj 2018 (GDPR) 1.

Denna integritetspolicy gäller generellt för alla ciszeres digitala kanaler. I händelse av att en annan, mer specifik, integritetspolicy publiceras på en digital kanal som tillhandahålls av ett dotterbolag eller annan juridisk enhet inom ciszere-gruppen, ska denna integritetspolicy ha företräde framför denna integritetspolicy.
Förutom att behandlingen av personuppgifter sker via ciszeres digitala kanaler, behandlar vi också dina personuppgifter, både i din egenskap som avsändare och mottagare, när vi utför de tjänster som erbjuds av ciszere via dess digitala kanaler och andra kanaler.

Om villkoren för någon av dessa tjänster innehåller mer specifika bestämmelser om behandling av personuppgifter, ska dessa villkor ha företräde framför denna integritetspolicy för den specifika tjänsten.

[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95 / 46 / EG.

Vad är personuppgifter och vad behandlar personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt tillsammans med annan information kan användas för att identifiera en levande, fysisk person. Detta innebär att en rad olika typer av information, såsom men inte begränsat till namn och kontaktinformation, IP-adresser, tävlingsposter, val och beteende, betraktas som personuppgifter.

Bearbetning är allt som görs med personuppgifterna. Alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, oavsett om åtgärden är automatiserad eller inte, såsom men inte begränsat till insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller modifiering, sammanställning, läsning, användning, avslöjande genom överföring, spridning eller annan bestämmelse, justering eller montering, begränsning, radering eller radering.

ciszeres behandling av personuppgifter

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas och när raderas de?
När du besöker eller använder en av våra digitala kanaler eller dess tjänster, eller kommunicerar med oss ​​i våra digitala kanaler, kan vi samla in information om dig, bland dessa namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifieringsinformation, information om din användning av ciszeres tjänster och produkter, transaktionsdata. I förekommande fall kan personnummer och kreditkortsuppgifter också behandlas.

Vidare kan ciszere samla in teknisk information om enheten du använder för att få tillgång till ciszeres digitala kanaler, bland dem IP-adress, unik enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation.

Insamlingen av uppgifter som nämns här görs bland annat när du skickar in dina personuppgifter i olika former på våra digitala kanaler eller dess tjänster, kommunicerar med ciszere och andra via ciszeres plattformar i sociala medier, skickar feedback i våra kontaktformer eller via telefon, ladda ner rapporter från ciszeres webbplatser eller registrera dig för evenemang organiserade av ciszere.

I vilka syften behandlas personuppgifter?

Personuppgifter om dig, som samlas in i samband med din användning av de digitala kanalerna och deras tjänster, kommer att behandlas av ciszere eller dess gruppföretag, eller deras respektive underprocessorer, för följande ändamål.

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du har köpt och att hantera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig genom vår kundservice, e-postformulär och våra sociala mediekonton.

3. Att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster osv.

4. För marknadsföringsändamål, bland dem som marknadsförs via mail, e-post och sms / mms. Du kan välja bort dessa genom att klicka på en länk i varje meddelande som skickas via e-post eller sms / mms.

5. Att analysera och gruppera besökare baserat på urval, prioriteringar och preferenser, vilket innebär att så kallad profilering genomförs för att ge dig relevant och skräddarsydd information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är möjligt att data från din användning av olika digitala kanaler från ciszere och dess koncernföretag slås samman för detta ändamål och för att utveckla produkter och tjänster.

6. Att behandla din betalning eller för att förhindra eller upptäcka bedrägeri.

7. För att få statistik över användningen av våra digitala kanaler och deras respektive tjänster.

8. Att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi organiserar kan ditt inträde och annan personlig information som du väljer att skicka till oss behandlas. När du kontaktar oss genom kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, t.ex. när vi gör ett klagomål eller returnerar, kommer vi att behandla dina kontaktuppgifter och ärendeinformation. Om du besöker eller kommunicerar med oss ​​via våra sociala mediekonton, dvs. tredjepartsplattformar som bland annat Facebook och Instagram, kan ciszere få information om din profil och dina interaktioner på sådan plattform från leverantören av tredjepartsplattformar. 

Ciszere har placerat så kallade ”cookies” på flera av våra digitala kanaler. Genom dessa samlas information om hur du använder den aktuella digitala kanalen. Läs mer om vilka cookies ciszere har placerat på våra digitala kanaler och hur du tar bort dessa. Ciszere kommer endast att behandla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller för att uppfylla ciszeres lagliga skyldigheter.

Rättslig grund och tvingande intressen för databehandlingen

ciszere följer alltid tillämplig lagstiftning om dataskydd när du behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att utföra ett avtal med dig eller för att svara på en kundtjänstförfrågan du har gjort, och när vi har ett legitimt och övertygande intresse för att behandla dina personuppgifter, t.ex. intresse av att marknadsföra oss för besökare av våra digitala kanaler eller intresse för att utveckla våra digitala kanaler. Om ciszeres behandling av personuppgifter kräver ditt samtycke, kommer vi att få ditt tidigare godkännande för sådan behandling genom att du aktivt markerar en ruta.

Begränsningar i överföringen av personuppgifter
ciszere kan engagera externa partners (leverantörer) för att utföra tjänster på uppdrag av ciszere, t.ex. att tillhandahålla IT-tjänster, betaltjänster eller att hjälpa till med marknadsföring, analys eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att sådana parter, både inom och utanför EU / EES, får tillgång till dina personuppgifter. Företag som behandlar personuppgifter på uppdrag av ciszere är skyldiga att underteckna ett avtal med ciszere för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. För partners utanför EU / EES vidtas ytterligare skyddsåtgärder, t.ex. undertecknandet av ett avtal som innehåller Europeiska kommissionens modellklausuler för dataöverföring, som finns på Europeiska kommissionens webbplats.
ciszere kan överföra personuppgifter till en tredje part, till exempel polis eller annan myndighet, under en utredning eller på annat sätt när det är skyldigt enligt lag eller regeringsbeslut.
ciszere överför inte dina personuppgifter såvida inte annat anges i denna klausul 4.

Användning av information från din mobila enhet

ciszere erbjuder vissa tjänster som kräver åtkomst till information från din mobila enhet (till exempel din mobiltelefon eller surfplatta). Det kan till exempel vara platsdata. ciszere kommer aldrig att samla in dessa uppgifter, såvida du inte har gett ditt uttryckliga samtycke till detta.
Nedan hittar du information om hur ciszere kan använda information från din mobila enhet om du har samtyckt till sådan användning.
Plats: ciszere kommer aldrig att samla in eller använda information om din enhets plats, såvida du inte uttryckligen har gett oss ditt samtycke.
Foton och kamera: ciszere får inte tillgång till dina foton eller din kamera utan att först erhålla ditt uttryckliga medgivande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket på din mobila enhet. Om du ger ciszere tillåtelse att komma åt fotona på din mobila enhet har vi bara tillgång till de bilder som du uttryckligen har gett oss tillåtelse att använda.
Kontakter: ciszere importerar inte kontakterna som är lagrade på din mobila enhet om du uttryckligen har godkänt detta.
Mikrofon: ciszere får aldrig åtkomst till mikrofonen på din mobila enhet såvida du inte uttryckligen har godkänt detta.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som ciszere behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. ciszeres digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som inte kontrolleras av ciszere. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att granska principerna för databehandling och cookies som är tillämpliga på webbplatsen i fråga.

Rätt till information och rätt att lämna in klagomål

Du har rätt att när som helst, i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd, begära tillgång till de personuppgifter som du behandlar, att felaktiga personuppgifter korrigeras, att begära att ciszere upphör med behandlingen av dina personuppgifter , för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen kontakta ciszere på adressen som anges i avsnittet nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter.
Du har också rätt att när som helst lägga fram ett klagomål till den tillämpliga tillsynsmyndigheten om du tror att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Behandling av personuppgifter om barn

ciszeres digitala kanaler är inte avsedda för barn och ciszere samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är en vårdnadshavare och får veta att ditt barn har skickat in personuppgifter till ciszere ber vi dig att kontakta oss på adressen som anges i avsnittet nedan så att du kan utöva dina rättigheter till bland annat korrigering eller radering.

Kontaktinformation

Den ciszere enheten som listas som den ansvariga enheten för den aktuella digitala kanalen är datakontrollanten för personuppgifter som behandlas i relation till den digitala kanalen. I tillämpliga fall kan andra juridiska personer inom ciszere-gruppen dessutom vara datakontrollanter för behandling av personuppgifter i enlighet med villkoren för respektive tjänst eller funktion. Om du har frågor om ciszeres behandling av dina personuppgifter, eller om du vill ha information om och kontaktuppgifter till datakontrollanter i andra företag inom ciszere-gruppen, vänligen kontakta ciszeres dataskyddsansvarig via e-post eller telefon:

info@ciszere.se
Ciszere AB

Ändringar av denna integritetspolicy

Ciszere kan då och då göra ändringar av denna integritetspolicy. Den nuvarande versionen av integritetspolicyn är alltid tillgänglig på ciszeres webbplatser.
Senast uppdaterad: 15-05-2018

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46 / EG.

Småkakor
En cookie är en textfil som placeras på din dator eller annan IT-utrustning.
En cookie möjliggör igenkänning av din dator och insamling av information om vilka webbplatser och funktioner som har besökts. Det hjälper till att bibehålla dina inställningar när du navigerar på en webbplats eller återvänder till samma webbplats vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in information som betraktas som personuppgifter, till exempel din IP-adress och information relaterad till IP-adressen, men ingen information direkt relaterad till dig som person. Cookies används av praktiskt taget alla webbplatser och webbplatsen / Digital Channel är ofta beroende av cookies för att fungera.
Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger av sin webbläsare, så kallade ”session cookies”, eller lagras på användarens dator för att underlätta framtida besök på webbplatsen, så kallade ”permanenta cookies”. Permanenta cookies bör också raderas, antingen automatiskt eller efter en viss period.

Cookies i ciszeres digitala kanaler

ciszeres digitala kanaler använder cookies av flera skäl relaterade till funktionalitet, analys och marknadsföring. Vi använder främst cookies för att samla in statistik över användarnas besök och för att förbättra din användarupplevelse, t.ex. så att dina preferenser sparas, men vi använder också cookies för vissa typer av marknadsföring.

Att säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill utesluta cookies eller ta bort dem kan du göra det genom att ändra dina webbläsarinställningar. Om du tar bort alla cookies kan du uppleva att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar. Du kan dock ta bort cookies som används för marknadsföringsändamål utan att kompromissa med webbplatsens funktionalitet. Läs mer om hur du hanterar och tar bort kakor på aboutcookies.org.

Cookies används på ciszere.se

Google Analytics

Första partikakan
namn och uthållighet
• __ga, 2 år
• __gat, 1 minut
• __gett, 24 timmar
• __gac, 90 dagar
• __utma, 2 år
• __utmz, 6 månader
• __utmb, 30 minuter

Data som lagras

Dessa cookies lagrar information om hur användaren använder ciszere.se, inklusive antalet sidor som visas, var besökaren kommer från och antalet besök.

Ändamål

Dessa cookies är verktyg för att analysera besökarnas beteende på webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa webbplatsens funktionalitet.
Överförs information till en tredje part?

Informationen i denna cookie, inklusive din IP-adress, överförs endast till Google i syfte att tillhandahålla tjänster till ciszere länkade till webbplatsen. ciszere har ingen direkt tillgång till dessa IP-nummer. Google överför inte denna information till tredje parter, förutom i fall där detta krävs enligt obligatorisk lag eller när tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Läs mer om alla cookies från

Google Analytics.

ciszere
Första partikakan
Namn och uthållighet
• acceptcookies, 2 år
• föredrar startsidan, sessionskakan
• starpageredirect, session cookie

Data som lagras

Dessa cookies lagrar startsidan efter att en användare har angett om de är en privatkund eller en företagskund. Cookien ”acceptcookies” lagrar värdet ”true” eller ”false” beroende på om användaren har accepterat cookies på webbplatsen eller inte.

Ändamål

Dessa cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen och guidar användaren till lämplig utgångspunkt baserat på tidigare besök. Acceptcookies avgör om webbplatsen måste visa ett cookie-banner eller inte.

Överförs information till en tredje part?

Ingen information överförs till en tredje part.
Google, Facebook, Snapchat
Tredje parts cookie
namn
IDE
id
Data som lagras
Alfanumeriskt värde
Ändamål

Dessa cookies ställs in av en tredje part – DoubleClick – och används för att visa riktade annonser som är relevanta för dig på nätet. Riktade annonser kan visas för dig baserat på dina tidigare besök på denna webbplats. Till exempel kan annonser om ett ämne som du har uttryckt ett intresse för när du surfar på vår webbplats visas på webben.

Överförs information till en tredje part?
Informationen i dessa kakor överförs till DoubleClick (Google), Facebook, Snapchat endast i syfte att tillhandahålla tjänster kopplade till marknadsföringsaktiviteter som bedrivs av ciszere. Ingen personlig identifierbar information säljs eller överförs till en tredje part.

Följande cookies ställs in:
 _mkto_trk
preferedstartpage
startpageredirect
 _ga
_gat_UA-23.336.661-4
_gid
sid
uid
s_sq
pseCookie
s_cc
Humany__clientId
acceptcookies
 __utma
 __utmz
 _lasturl